Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. 20143A – tudalen 51v

Llyfr Blegywryd

51v

201

a|r escob Oar tir ẏ|bren  ̷+
hin. ẏ|tẏrr; ẏ|brenhin e  ̷
hunan. bieiuẏd ẏ|ennill
Beth bẏnhaa|vẏrhẏo
mor·gẏmlaỽd ẏ|r tir
megẏs tori llog ẏ|bre+
nhin bieiuẏd  
P ·ỽẏ bẏnhaa|tor+
ro not ar ffin ẏ+
rỽg deu tir neu dỽẏ tr+
ef talet gamlỽrỽ ẏ|r br+
enhin a phedeir keinhaỽc
kyfreith |r perchen
a|gwnaet  not mal ẏ
bu Os auon a|vẏd not
rỽg tired deu·dyn a
dygỽẏdaỽ derwen ar
traỽs ẏr avon perch+
en ẏ|tir ẏ|tẏuo ẏ|prenn
ohonaỽ bieiuẏd ẏ|prenn

202

Y neb a ardho prifford
neu fos ar ffin; talet.
wheugeint ẏ|brenhin
Pỽẏ|bẏnhac a|holo
tir o|r dỽc ẏ ach ar gog+
eil. mỽẏ no their gỽeith
colledic vẏd o|e haỽl Pob
tir kẏt a|dẏlẏir ẏ|gẏnhal
a|llỽ aa a|da ac a|r nẏ|s kẏ+
nhalẏo; collet ẏ rann.
Gỽedẏ ranher ẏ|tir
hagen; nẏ|dẏlẏ neb talu
dros |gilid ỽẏnt a|dẏlẏ+
ant. hagen ac eu llỽ kẏ+
nhal. o|pob vn gan ẏ|gi+
lẏd. o|r bredẏn. a|r  
drỽyar  a|r
tir a|gollo vn o|r rei hẏ+
nnẏ o|eisseu llỽ ẏ rei er+
eill; ennillent idaỽ o|oes